EGEP

Nieuws

Kennismakingsbundel

Hieronder kan onze kennismakingsbundel teruggevonden worden. 

Beste gezin,

U heeft gekozen om een traject te starten met een gezinscoach en/of eerstelijnspsycholoog van één gezin één plan Noord West-Vlaanderen. Via deze bundel willen we u graag informeren over de werking van één gezin één plan. Uw gezinscoach/eerstelijnspsycholoog zal deze bundel toelichten in een kennismakingsgesprek met uw gezin.

Wie zijn we?

Eén gezin één plan Noord West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp: Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, onderwijs, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en de sector voor personen met een beperking. Op die manier leren we bij van elkaar en kunnen we een brede vorm van ondersteuning bieden. Het team bestaat uit gezinscoaches en eerstelijnspsychologen. 

 

Wat doen we?

Het doel is om jullie kortdurend te versterken om weer zelf aan de slag te gaan met vragen en zorgen. Dit doen we eerst en vooral door te luisteren naar de vragen en noden van uw gezin. De gezinsleden bepalen zelf waar zij verandering willen zien en we formuleren samen een werkbare hulpvraag.

Vanuit deze hulpvraag bouwen we samen met uw gezin aan een gezinsplan en leggen een traject af dat passend is voor/bij jullie. Het is belangrijk dat het gezin de regie in handen houdt en dus zelf bepaalt hoe dit plan er uitziet.

Tijdens het traject brengen we het netwerk in kaart en zoeken we samen met het gezin wat hier de krachten zijn. De krachten van de gezinsleden en hun netwerk zijn doorheen het hele traject steeds het uitgangspunt. Wat loopt goed? Wat zijn de positieve elementen? Wie kan hierbij helpen?

Het gezin kan ook beroep doen op een eerstelijnspsycholoog. Zij bieden kortdurende, psychologische begeleiding aan kinderen en jongeren met psychische klachten. Indien nodig verwijzen ze door naar een meer gespecialiseerde dienst.

Hoe doen we dat?

De gezinscoach of eerstelijnspsycholoog streeft ernaar om binnen één maand een kennismakingsgesprek aan te bieden. De begeleiding is vrijwillig, gratis en aan huis. Deze duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig. We streven naar een begeleidingsperiode van vier maanden.

Ook naar frequentie van huisbezoeken toe volgen we jullie ritme. Dit kan wekelijks zijn, maar ook om de drie weken. Zelf vinden we het handig om in het begin wat meer langs te komen om elkaar zo goed te leren kennen, en naar het einde toe af te bouwen.

Transparantie

We hechten veel belang aan het transparant samenwerken met gezinnen. Dit wil zeggen dat het gezin beheerder blijft van alle gekende informatie en ten allen tijde toegang heeft tot de informatie die bij één gezin één plan verzameld wordt. Transparant werken vindt plaats op verschillende domeinen en lichten we hieronder verder toe.

Aanmeldingsfiche

Bij de aanmelding van uw gezin wordt een aanmeldingsfiche ingevuld. Deze aanmeldingsfiche wordt samen met het gezin overlopen om te bekijken of alle informatie correct is en de fiche volledig is. Een digitaal exemplaar van de aanmeldingsfiche wordt in het dossier bijgehouden.

Trajectoverleg

Na één maand en na drie maanden brengt de gezinscoach het gezin op ‘trajectoverleg’. Dit is een overleg met een aantal leden van het team om de evolutie in het gezin te bespreken. Een belangrijke invalshoek hierbij is dat er via deze weg nieuwe ideeën van collega’s kunnen gehoord worden en de gezinscoach extra handvaten krijgt om op zijn beurt weer mee te nemen in de begeleiding. De gezinscoach zal steeds met het gezin overlopen wanneer de traject overleggen plaatsvinden en welke informatie besproken wordt. Erna doet de gezinscoach ook een terugkoppeling naar het gezin, zodat zij steeds van alles op de hoogte zijn.

Dossier (zie ook verder: wettelijk kader)

Bij de start van het traject wordt een ‘dossier’ opgemaakt door de gezinscoach. Dit dossier wordt bewaard op de computer en is enkel toegankelijk voor de teamleden van één gezin één plan. Het gezin mag ten allen tijde dit dossier opvragen om de inhoud te bekijken. Bij afsluit van het traject wordt dit dossier uitgeprint en in de gezinsmap geplaatst, zodat ook hier het gezin dit verder beheert. Volgende informatie wordt in het dossier geplaatst:

 • Praktische gegevens zoals namen, geboortedata, contactgegevens, adres,…
 • Data van opstart begeleiding en traject overleggen (zie onder)
 • Het netwerk, zowel professioneel als informeel
 • De geformuleerde hulpvragen, doelen en via welke acties hieraan gewerkt wordt

Een belangrijke reden voor het dossier is de werking van de schaduwcoach. Elk gezin heeft naast een gezinscoach ook een schaduwcoach, die kan overnemen in geval van afwezigheid. Via het dossier kan de schaduwcoach gemakkelijk de belangrijkste informatie terugvinden en verder aan de slag gaan waar de gezinscoach gebleven was. Op die manier hoeft het gezin geen twee keer hun verhaal te brengen.

Wettelijk kader

Wat doen we met jouw gegevens?

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwerken we persoonsgegevens in een elektronisch dossier.

We noteren in jouw dossier enkel de informatie die we nodig hebben in het kader van je hulpvraag. Dit kan betrekking hebben tot jou en je gezinssituatie, administratieve zaken, jouw vragen, hoe de hulpverlening loopt en contacten met andere betrokkenen.

Soms kan het nodig zijn om gegevens over je gezondheid, financiële toestand of gerechtelijke informatie in het dossier op te nemen. We bespreken samen met jou wat we in het dossier noteren en wat niet.

Jouw gegevens worden op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard.

BINC

Om meer te weten te komen over hulpverlening heeft de overheid (Agentschap Opgroeien) besloten dat bepaalde gegevens uit de dossiers in BINC opgeslagen moet worden. De overheid kan niet in jouw dossier inloggen. Zij willen alleen algemene gegevens zien die kunnen helpen bij het verbeteren van de jeugdzorg of die wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Enkel de gezinscoaches en eerstelijnspsychologen van één gezin één plan Noord West-Vlaanderen kunnen je dossier raadplegen. Er wordt ook bijgehouden wie er inlogt in BINC, om zo eventueel misbruik te voorkomen. Als je behoefte hebt om je dossier eens te bekijken, kan je dit aan je gezinscoach vragen.

Volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Persoons- en adresgegevens
 • Praktische informatie over begeleiding (aanmeld- start- en einddatum)
 • Eventuele ELP-begeleiding
 • Eventuele andere betrokken hulpverlening
 • Eventueel vervolgtraject

Voor meer informatie over BINC kun je terecht op:

https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/wat_ouders_en_jongeren_moeten_weten_over_binc.pdf

(www.jeugdhulp.be/professionelen/werking/e-dossier/binc  onderaan de pagina: publicaties ; ‘wat ouders en jongeren moeten weten over binc).

Beroepsgeheim

Wij zijn als hulpverlener gebonden aan gezamenlijk beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat jullie verhaal en gegevens tussen ons en ons team blijven. Wanneer andere diensten en/of hulpverleners informatie over jullie vragen dan hebben we hiervoor eerst jullie toestemming nodig.

Wanneer binnen jullie gezin aan ons gevraagd wordt om bepaalde zaken niet met elkaar te delen, willen we dit respecteren. Tegelijkertijd streven we steeds naar een open communicatie tussen alle gezinsleden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en rapportageplicht

Wanneer er dingen gebeuren die een ernstig negatief effect (kunnen) hebben op het psychisch of fysisch welzijn van kinderen, dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de nodige stappen te ondernemen en/of de aanmelder op de hoogte te brengen.

We streven ernaar om dit steeds vooraf met je te bespreken en je op de hoogte te brengen van de stappen die we willen ondernemen. Als deze gesprekken geen verandering brengen in de situatie en we nog steeds bezorgd zijn over de veiligheid kunnen we de hulp inroepen van andere instanties.

Decreet rechtspositie Minderjarige in de Jeugdhulp

Verdere informatie inzake het wettelijk kader en de rechten van ouders, jongeren en kinderen binnen de jeugdhulp vind je op: https://www.rechtspositie.be

Suggesties of klachten

Jullie mening is belangrijk voor ons. Wij staan open voor jullie opmerkingen of suggesties. Hulpverlening is mensenwerk, er kan al eens iets fout lopen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te horen hoe we jou beter kunnen helpen. Probeer je ontevredenheid eerst te bespreken met je gezinscoach of eerstelijnspsycholoog. Vaak lossen problemen zich op door erover te praten.

Vind je dit moeilijk of heb je het gevoel dat het probleem niet is opgelost? Dan mag je altijd de coördinator contacteren: Toine Perneel, mail: toine.perneel@1g1pnwvl.be of telefonisch: 0487/470160.

 • Je kan iemand kiezen die je daarbij helpt.
 • De coördinator luistert naar jou
 • De coördinator praat ook met andere mensen die met je ontevredenheid te maken hebben.
 • De coördinator zoekt naar een oplossing.
 • De coördinator vertelt je zo snel mogelijk welke oplossing één gezin één plan Noord West-Vlaanderen voorstelt.

 

Als een jongere, ouder of betrokkene een klacht heeft over jeugdhulp georganiseerd door het Agentschap Opgroeien, kan je daarvoor ook terecht bij JO-lijn. JO-lijn voert een onafhankelijk onderzoek naar de klacht en bespreekt deze met de betrokken partijen. Zij ontvangen de resultaten van het gevoerde onderzoek. JO-lijn tracht herstel te realiseren en verbindend te werken tussen de betrokken partijen. JO-lijn is telefonisch te bereiken op het gratis nummer 0800 900 33 of via mail jo-lijn@opgroeien.be.

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be